Blog

Rekompensata za nieterminową płatność

źródło: pixabay

Dla wielu przedsiębiorców przykrą codziennością są nieterminowe płatności biznesowych kontrahentów. Wręcz zmorą są braki w płatnościach drobnych należności. Wiadomo również, że windykacja tych długów, nawet we własnym zakresie, wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków.

W tego typu przypadkach przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości, jakie dają przepisy ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w ustawie, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Według ust. 2 oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Przykład:

Termin zapłaty faktury przypadał na 08.06.2019 r. Dłużnik nie dokonał zapłaty w wyznaczonym terminie. Zatem w dniu 09.06.2019 r. nabywamy prawo do obciążenia dłużnika równowartością kwoty 40 euro, którą ustalamy według średniego kursu NBP na dzień 31.05.2019 r.

Wyjaśnić należy, że przywoływana ustawa definiuje transakcję handlową jako umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 ustawy, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Upraszczając – zasadniczo dotyczy to przedsiębiorców.

Oprócz opisywanej rekompensaty wierzyciel może obciążyć dłużnika – wyższymi aniżeli „klasyczne” – ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Oczywiście każda sytuacja wymaga dokonania indywidualnej oceny, stąd niezbędna może okazać się pomoc adwokata.

adw. Dawid Stacewicz